xAxSxIxExNxKxAx

12 tekstów – auto­rem jest xAx­SxI­xEx­NxKxAx.

" A po jej po­liczku popłynęła ko­lej­na łza, łamiąc ser­ce na mi­lion ka­wałków. Była zła prze­de wszys­tkim na siebie za to, że po raz ko­lej­ny ją roz­cza­rował i za to, że była na ty­le słaba aby znów przez niego płakać. Stała za­cis­kając pięści i pow­tarzała w myślach do niego: NIG­DY WIĘCEJ MNIE NIE ZRANISZ!" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 grudnia 2011, 14:08

I by znów z Tobą pić, z Tobą być, z Tobą śmiać się:) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 marca 2011, 15:54

Cza­su nie cof­niesz, lo­su nie od­wrócisz. Dla­tego mu­sisz wziąć kred­ki i da­lej ma­lować swój świat:) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 marca 2011, 20:01

Za­miast się cie­szyć , że wyszłam cało z wy­pad­ku... Ty... Wyżywasz się na mnie za samochód:( 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 kwietnia 2010, 15:34

Gdy­byśmy mog­li pat­rzeć na dzi­siej­szy świat ocza­mi dziećmi ja­kimi by­liśmy kiedyś... Może wówczas wszys­tko byłoby dużo prostsze:) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2010, 21:52

Prze­cież te­raz to my tworzy­my his­to­rie, pi­saną przez czas... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 kwietnia 2010, 17:59

Bo ważne jest to co po­zos­ta­je w naszych sercach 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 kwietnia 2010, 19:09

Pa­miętasz jak po­wie­działeś..."BO TY ZAW­SZE ZE MNĄ BĘDZIESZ???"
Two­je "zaw­sze" dziś do­biega końca... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 kwietnia 2010, 12:37

Bo w życiu nie chodzi o to by się kłócić... Chodzi o to, by bro­nić rac­ji które uważa się za słuszne... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 kwietnia 2010, 13:18

Masz wszys­tko co chcesz... A i tak szu­kasz szczęścia, gdzie in­dziej... Nie przychodź gdy będzie za późno!!! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 marca 2010, 22:28
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

xAxSxIxExNxKxAx

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność